Veliko interesovanje za projekt subvencioniranja zamjene peći na čvrsta goriva u KS
Foto: Matt Seymour, unsplash

Veliko interesovanje za projekt subvencioniranja zamjene peći na čvrsta goriva u KS

Javni poziv vlasnicima individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva Certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama (pilot projekt) je objavljen 04. januara 2021. godine, a ostaje otvoren do 15. februara 2021. godine do 17:00 sati.

Njegovu realizaciju finansira Vlada Kantona Sarajevo, a objavljen je, u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, u okviru projekta Zeleni ekonomski razvoj koji finansira Vlada Švedske, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju vlasnici individualnih stambenih objekata na području Kantona Sarajevo upisanih u zemljišne knjige, koji za grijanje koriste kotlove i peći na čvrsta goriva – ugalj i ogrjevno drvo.

Zbog velikog interesovanja javnosti, i velikog broja pristiglih upita, iz Vlade KS su dostavili listu najčešće postavljenih pitanja i odgovora.

Da li mogu aplicirati ako imam građevinsku dozvolu, ali objekat nije imao tehnički prijem i nema upotrebnu dozvolu?

– Ne. Objekat u kojem se vrši zamjena izvora toplote mora imati okončan proces izgradnje u smislu da je za objekt izvršen tehnički pregled i izdana upotrebna dozvola, nakon čega se u ZK izvadak upisuje i postojanje objekta na parceli. Shodno tome, obavezan je dokaz ZK izvatka sa upisanim objektom ili pravosnažna upotrebna dozvola.

Da li mogu aplicirati ako sam trenutno u procesu legalizacije objekta?

– Ne. U projektu mogu učestvovati samo legalno sagrađeni objekti, dok će vlasnici koji su u procesu legalizacije svojih objekata moći aplicirati u nekom budućem periodu, kada završe navedeni proces.

Da li mogu dostaviti ZK izvadak za parcelu na kojoj se nalazi objekat?

– Ne. Potrebno je dostaviti ZK izvadak na kojem je upisan objekat za koji se aplicira. Površina objekta upisana u ZK izvatku treba odgovarati površini (gabaritima) objekta na terenu.

Da li mogu zadržati postojeću peć ili kotao na koji se grijem?

– Ne. Da biste dobili subvenciju morate postojeći kotao ili peć predati firmi koja bude izabrana za nabavku i ugradnju novog kotla ili peći ili toplotne pumpe putem tendera. Vaš postojeći kotao ili peć će se demontirati i adekvatno zbrinuti, uz dostavljanje dokaza od strane ugovorenog izvođača radova.

Mogu li aplicirati kao vlasnik stana u objektu kolektivnog stanovanja?

– Ne, obzirom da na ovaj projekt mogu aplicirati vlasnici individualnih stambenih objekata/kuća (kao što je navedeno u nazivu javnog poziva).

Da li mogu aplicirati kao trenutni korisnik objekta, a sam objekat pripada drugoj osobi?

– Ne. Aplikaciju popunjava i potpisuje isključivo vlasnik objekta, a ne trenutni korisnik, bez obzira da li je taj korisnik član porodice ili prijavljeni zakupac stana. Ukoliko je vlasnik objekta spriječen da aplicira, osoba koja aplicira mora priložiti punomoć dobijenu od vlasnika.

Objekat je trenutno u procesu nasljeđivanja, mogu li aplicirati kao potencijalni nasljednik?

– Ne. Vlasništvo nad objektom je preduslov za apliciranje, pa osobe koje su u procesu nasljeđivanja aplikaciju mogu poslati u nekom budućem periodu, kada završe taj proces.

Ukoliko bude više aplikacija sa istim brojem bodova na koji način će se izvršiti konačni odabir?


– Način bodovanja je dat u tekstu javnog poziva. U slučaju da više aplikacija ima isti broj bodova prednost će se dati aplikaciji gdje postoji veći broj članova domaćinstva. Ako je kod takvih aplikacija i broj članova domaćinstava isti, prednost će se dati aplikaciji koja je osvojila veći broj bodova po kriteriju korišteno gorivo. Ukoliko je i taj kriterij isti, prednost će se dati aplikaciji koja je osvojila veći broj bodova po kriteriju korištenje stambenog prostora. U slučaju kada je broj osvojenih bodova za sve prethodno nabrojane kriterije isti, prednost na rang listi će se dati aplikaciji koja je osvojila veći broj bodova po osnovu kriterija kategorija kvaliteta zraka.

Objekat pripada većem broju osoba, ali samo ja želim aplicirati, šta trebam priložiti?

– Ako postoji više vlasnika, aplikaciju popunjava i potpisuje jedan od vlasnika, a ostali vlasnici moraju dati pismenu saglasnost za apliciranje. Ukoliko objekat ima odvojene stambene jedinice, ali nije izvršeno etažiranje, već se suvlasništvo vodi nad cijelim objektom, također je obavezna saglasnost svih suvlasnika, bez obzira da li se zamjena izvora toplote radi u samo jednoj stambenoj jedinici.

Koje dokumente treba poslati uz prijavni obrazac?

– Lista obavezne prateće dokumentacije nalazi se na drugoj stranici prijavnog formulara, odmah nakon mjesta za potpis aplikanta.

U kojoj formi treba dati tražene izjave i ko ih ovjerava?

– Forma za Izjavu o izvedenim radovima i prihvatanju uslova učešća je data uz Prijavni formular, a Izjavu o saglasnosti suvlasnika za apliciranje na Javni poziv sastavljate sami, shodno potrebi za istom. Potpisi na izjavama moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog organa (Opština) ili to može biti notarski/advokatski obrađena isprava.

Mogu li aplicirati za zamjenu sobne peći / kamina ili mogu aplicirati samo ako imam razveden sistem grijanja u kući?

– Aplicirati mogu svi, kako vlasnici individualnih stambenih objekata koji koriste pojedinačne sobne peći, tako i vlasnici navedenih objekata koji imaju razveden sistem grijanja sa kotlovima, te je potrebno u formularu naglasiti kakva Vas zamjena interesuje.

Trenutno se grijem uz pomoć sobne peći / kamina, ali želim da se prebacim na sistem grijanja, mogu li to ostvariti?

– Možete, ali će Vam biti subvencionirana samo cijena novog kotla, dok instalaciju podnog grijanja ili radijatora morate realizovati samostalno i taj dio posla mora biti završen prije ugradnje novog kotla.

U kući imamo 3 domaćinstva koja se zagrijavaju sobnim pećima. Da li svako domaćinstvo treba da preda odvojenu aplikaciju ili se može predati jedna aplikacija za zamjenu peći u sva tri domaćinstva koja se nalaze u jednom objektu?

– Ukoliko se više domaćinstava u istom objektu griju na sobne peći, ne mogu svi ostvariti pravo na subvenciju za zamjenu peći, ali imaju mogućnost da pređu na jedan kotao koji će zagrijavati cijeli objekat i njegova snaga će biti definisana projektom. U tom slučaju se predaje jedna aplikacija, a vlasnici su dužni da o svom trošku instaliraju unutrašnju instalaciju (cijevi i radijatore), prije ili najkasnije istovremeno sa instalacijom novog kotla, a što mora biti predviđeno projektnom dokumentacijom. Uz aplikaciju je neophodno dostaviti saglasnost svih suvlasnika objekta i domaćinstava.

Mogu li aplicirati ako se grijem na električnu energiju ili plin?

– Ne. Cilj projekta je izbacivanje iz upotrebe peći i kotlova na čvrsta goriva, te ne obuhvata zamjenu drugih, ekološki prihvatljivijih metoda zagrijavanja (električna energija, plin i slično).

Mogu li kao zamjenski izvor toplote dobiti peć ili kotao na plin?

– Ne. Trenutnim projektom nisu predviđene zamjene ugradnjom plinskih peći ili kotlova, kao ni bilo kojim drugim vidom zagrijavanja, osim onih koji su navedeni u Javnom pozivu.

U kojem iznosu subvencionirate zamjenu izvora toplote?

– Peći i kotlovi na pelet se subvencioniraju u iznosu 70% od ukupne cijene zamjene. Ukoliko je taj iznos npr. 2.000 KM, tada će iznos subvencije biti 1.400 KM (70% ukupne cijene). Maksimalni iznos subvencije je ograničen na 5.000 KM, pa ukoliko bi ukupna cijena zamjene bila npr. 10.000 KM, tada bi aplikant imao pravo na subvenciju od 5.000 KM (50% ukupne cijene). Zamjena ugradnjom toplotne pumpe se subvencionira na isti način, ali u omjeru 40% ili maksimalno 7.000 KM.

Prije određenog vremena smo ugradili novi kotao na pelet, možemo li aplicirati za refundaciju troškova?

– Ne. Nije predviđeno refundiranje zamjena koje ste samostalno realizovali u nekom ranijem periodu.

Da li mogu dobiti subvenciju ako samostalno u narednom periodu ugradim kotao ili peć ili toplotnu pumpu u svojoj kući?

– Ne. Subvenciju mogu dobiti isključivo oni kojima se subvencija odobri kroz javni poziv i koji ispoštuju sve instrukcije koje dobiju od Radne grupe. Bilo kakva refundacija troškova nije dozvoljena. Iznos subvencije će biti uplaćen firmi koja bude putem javnog poziva izabrana za nabavku i ugradnju kotla ili peći ili toplotne pumpe za svaku odobrenu aplikaciju.

Mogu li birati kakvu peć ili kotao ću dobiti kao zamjenu?

– Snagu kotla/peći određuje projektant na bazi korisne površine i toplotne izolacije ovojnice objekta. Korisnik ne može birati proizvođača kotla, on će biti izabran putem javnog poziva, a na bazi projektne dokumentacije. Nije predviđeno povećanje snage kotla zbog planirane naknadne dogradnje ili rekonstrukcije objekta.

Da li imam pravo aplicirati ako u sklopu objekta imam i poslovni prostor?

– Da, ali samo pod uslovom da je udio stambene površine minimalno 51% u ukupnoj korisnoj površini objekta.

Da li je moguće odustati od zamjene peći/kotla čak i ako budem odabran/a za realizaciju?

– Možete odustati od realizacije projekta u bilo kojem momentu u fazama prijave, evaluacije i projektovanja, odnosno prije raspisivanja javnog poziva za nabavke i ugradnju samog kotla ili peći, jer do tog momenta plaćate svojim udjelom realizaciju ukupnog projekta. Potrebno je samo da nas blagovremeno obavijestite o vašem odustajanju, kako bi se slijedećem korisniku na rang listi omogućilo učešće u projektu.

Zašto u ovom Javnom pozivu ne mogu učestvovati vlasnici objekata koji ne pripadaju Kantonu Sarajevo?

– Zamjenu peći i kotlova na čvrsta goriva u potpunosti finansira Vlada Kantona Sarajevo, prvenstveno sa ciljem smanjenja zagađenosti zraka na području ovog kantona, te shodno tome objekti sa drugih područja ne mogu učestvovati u ovom Javnom pozivu, ali se svakako nadamo da će i druge sredine prepoznati prednosti ovog projekta, te pokrenuti vlastite projekte ove vrste u budućem periodu.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.