Opšti uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela domene Sarajevski.ba prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene Sarajevski.ba. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene Sarajevski.ba, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene Sarajevski.ba, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

Prava i obaveze korisnika
Sarajevski.ba posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržajem na domeni Sarajevski.ba. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene Sarajevski.ba. Sarajevski.ba sastoji se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od strane posjetilaca i korisnika te veza na druge stranice izvan domene Sarajevski.ba.

Rizici
Korištenjem sadržaja internet stranice Sarajevski.ba korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti
Sarajevski.ba se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene Sarajevski.ba, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene Sarajevski.ba, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene Sarajevski.ba.

Tačnost informacija
Informacije objavljene unutar domene Sarajevski.ba ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obavezujuće stručno mišljenje. Sarajevski.ba ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene unutar domene Sarajevski.ba.

Veze
Sarajevski.ba sadržava veze na druge internet stranice. Ove veze objavljujene su u dobroj namjeri. Sarajevski.ba ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene Sarajevski.ba, a sa kojima na ovakav način može biti povezana.

Autorska prava
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni Sarajevski.ba mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Sarajevski.ba polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela domene Sarajevski.ba smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Ukoliko smatrate da je portal Sarajevski.ba na bilo koji način povrijedio Vaša autorska prava ili druga prava, molimo da to prijavite na e-mail adresu: info@sarajevski.ba. Vaš zahtjev će u najkraćem roku biti razmotren. Ukoliko zahtjev bude opravdan sporni sadržaj će biti uklonjen.

Neovlašteno korištenje materijala, ispod kojih je naglašena zabrana preuzimanja bez dozvole autora, smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja.

Odnos sa drugim sadržajima
Domena Sarajevski.ba sadrži i dokumente, podatke, informacije, kao i veze prema drugim internet stranicama napravljenim od strane trećih osoba. Sarajevski.ba nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući one vezane za tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Politika privatnosti
Sarajevski.ba u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. Sarajevski.ba se obavezuju da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja domene Sarajevski.ba te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Sarajevski.ba može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom njihovog korištenja domene Sarajevski.ba, ili podatke unesene u postupku registracije. Sarajevski.ba obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. Sarajevski.ba se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, Sarajevski.ba može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. Portal Sarajevski.ba nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada dođe do otkrivanja korisničkih podataka.

Komentari na portalu
Sarajevski.ba se ograđuje i nije odgovoran za sadržaj poruka i komentara objavljenih na portalu. Poruke i komentari predstavljaju stavove i mišljenja autora, a ne vlasnika, redakcije ili administracije portala. Kao korisnik portala zadržavate svu odgovornost za sadržaj poruka i komentara koje ste napisali i odričete svu odgovornost Sarajevski.ba portala. Kao korisnik portala, dužni ste da poštujete privatnost drugih članova i odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete i kroz kontakte koje ostvarite posredstvom portala.

Izmjene i stupanje na snagu
Portal Sarajevski.ba zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni Sarajevski.ba.

Zadnja izmjena: 01.11.2013.

Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.