Zaključci Skupštine KS sa hitne sjednice posvećene migrantskoj krizi
Foto: Sarajevski.ba

Zaključci Skupštine KS sa hitne sjednice posvećene migrantskoj krizi

Skupština Kantona Sarajevo donijela je brojne zaključke na današnjoj hitnoj sjednici posvećenoj migrantskoj krizi. Značajan dio zaključaka donesen je na prijedlog Vlade KS.

“U cilju humanog pristupa migrantima, potpuno poštivajući međunarodne konvencije i prava migranata, a zabrinuti za opću sigurnost, javno zdravstvo, te ličnu i imovinsku sigurnost građana, smatrajući nedopustivim djelovanje bez saglasnosti i konsultacija sa nižim nivoima vlasti koje nose najveći teret migrantske krize:

 • Zahtijevamo da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i nadležne državne institucije preuzmu odgovornost cjelovitog upravljanja migrantskom krizom, uz puno uvažavanje nadležnosti i mišljenja nižih nivoa vlasti;
 • Da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine hitno, a najkasnije do 28.02.2021. godine donesu odluku o ukupnoj podnošljivoj kvoti broja migranata u Bosni i Hercegovini i ukupnoj podnošljivoj kvoti broja migranata unutar kampova u Bosni i Hercegovini;
 • Da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese odluku o ravnomjernoj raspoređenosti migrantskih kampova na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine vodeći računa o logističkim, sigurnosnim i svim drugim aspektima i aktueliziranju pitanja na relevantnim adresama u Europskoj uniji u smislu strateškog upravljanja migracijama u Europskoj uniji;
 • Da nadležni organi pojačaju nadzor i kontrolu dijela granice Bosne i Hercegovine na kojoj je, prema dosadašnjim podacima, izvršen prelazak najvećeg broja ilegalnih migranata;
 • Da se pitanje smještaja migranata riješi planski, formiranjem kampova neposredno uz granicu prelaska, kako bi se mogao primijeniti mehanizam readmisije;
 • Apeliramo na institucije Bosne i Hercegovine da se aktivnije uključe u smanjenje pritiska na Bosnu i Hercegovinu po pitanju priliva broja migranata;
 • Kanton Sarajevo, uključujući općine i lokalne zajednice, nastavit će u okviru svojih ovlasti da pružaju zdravstvenu, humanitarnu i sigurnosnu zaštitu migranata, ali i prvenstveno građana Kantona Sarajevo. Kanton Sarajevo neće i ne može preuzeti odgovornost i rizik upravljanja migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini, jer za to nema ni ustavne ni zakonske nadležnosti, te iz tih razloga, a u cilju zaštite svojih građana, poziva institucije Bosne i Hercegovine da u skladu sa svojim nadležnostima provode aktivnosti u cilju upravljanja migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini;
 • Kanton Sarajevo odbija uspostavljanje novih migrantskih kampova na području Kantona Sarajevo;
 • Bez odlaganja preduzeti odgovarajuće mjere i uputiti inicijative prema Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, IOM-u, te instancama na državnom nivou, na osnovu kojih bi se spriječilo dalje nekontrolisano prebacivanje, prijem i smještaj migranata u prihvatne centre na području Kantona Sarajevo;
 • Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da u saradnji sa Upravom policije pripremi skup mjera za hitno kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje Uprave policije, a sve u cilju što efikasnijeg izvršenja poslova i zadataka vezanih za migrantsku krizu;
 • Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da u saradnji sa Upravom policije izvrši analizu provodivosti ili eventualna poboljšanja Zakona o prekršajima, Zakona o azilu i Zakona o strancima, a sve u cilju preveniranja vršenja prekršaja i krivičnih djela od strane migranata, te u većoj provodivosti da se migranti involvirani u protivpravne radnje (prekršaji, krivična djela) po ubrzanoj proceduri deportuju iz Bosne i Hercegovine, donošenjem rješenja o protjerivanju van Bosne i Hercegovine, zbog inkriminisane radnje;
 • Nalaže se Ministarstvu pravde i uprave KS da, u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove i Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS, izvrši analizu propisa iz djelokruga rada inspekcijskih organa, te pokrene izmjene propisa koji regulišu oblast rada inspekcijskih organa u cilju iznalaženja procedura za efikasnu kontrolu smještaja i prijavljivanja ilegalnih migranata u registrovanim i neregistrovanim objektima za te namjene (hoteli, moteli, privatne kuće);
 • Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova KS, Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS, Kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove, Ministarstvu zdravstva KS, da preduzmu dodatne aktivnosti u cilju prevencije, kada su u pitanju prekršaji i krivična djela koja mogu počiniti migranti, uključujući poštivanje mjera vezanih za pandemiju COVID 19;
 • Ministarstvo saobraćaja KS i KJKP “Gras” poduzet će neophodne korake za uvođenje novih autobuskih linija na relaciji Ilidža-Vukovići i Ilidža-Rakovica u skladu s mogućnostima, nakon usvajanja Budžeta KS i dogovora s IOM-om;
 • Vlada KS imenovat će  posebnog povjerenika za pitanje migranata koji će joj jednom mjesečno dostavljati informaciju o trenutnoj situaciji i broju migranata koji borave u centrima na području KS;
 • Vlada KS pristupit će sačinjavanju popisa neophodne opreme koja se koristi u svakodnevnim aktivnostima vezanim za migrantske centre, te će od međunarodnih organizacija, prvenstveno IOM-a, zatražiti pomoć u nabavci potrebnih materijalno-tehničkih sredstava. Zadužuju se MUP, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, KJKP “Rad”, JU “Dom zdravlja”, KJKP “ViK”, JU “Kantonalni centar za socijalni rad” da bez odlaganja Vladi dostave liste potrebnih materijalno-tehničkih sredstava koja će sačinjavati ukupnu listu potreba.
 • Vlada KS uputit će zahtjev IOM-u da dostavi protokole za postupanje u prihvatnim centrima po kojima  su regulisana osnovna tehnička pitanja u drugim državama, kako bi se izvršila usporedba i eventualno koristile prakse za poboljšanje stanja u BiH (KS)“, zaključci su Skupštine KS koje je neophodno ispuniti kako bi se aktuelna migrantska kriza prevazišla i stavila pod punu kontrolu i nadzor.

Skupština je također zatražila od nadležnih državnih organa i institucija BiH da u što kraćem roku razmotre izmještanje postojećih migrantskih kampova “Blažuj” i “Ušivak” u nenaseljena mjesta, shodno odluci Predsjedništva BiH iz 2020. godine, i to formiranjem kampova neposredno uz granicu prelaska migranata.

U inicijativi koja je danas prihvaćena, navedeno je između ostalog “da se Skupština KS odredi spram sugestije Vijeću ministara da se resornim ministarstvima aktiviraju podračuni ili utemelji fond u koji bi općine, kantoni, entiteti i nevladine organizacije, sukladno mogućnostima, uplaćivali novčana sredstva za školovanje i osposobljavanje graničnih policajaca koji bi osiguravali granice BiH, posebno na područjima prelaska velikog broja migranata, a s obzirom na kadrovsku potkapacitiranost Granične policije”.

Pored ove inicijative, apelira se i da se što prije pristupi deportaciji nelegalnih migranata, u skladu sa zakonskom regulativom.

Upućene su i riječi podrške i saosjećanja građanima Unsko-sanskog kantona i Bosanske krajine koji se susreću sa istim problemima i efektima migrantske krize, kao i građani Kantona Sarajevo.


Imaš vijest za nas?

Pošalji nam potpuno anonimno vijest ili informaciju.