Operativni štab za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerene zagađenosti zraka na području Kantona Sarajevo danas je ukinuo treću epizodu UZBUNA te proglasio drugu epizodu UPOZORENJE.

Prema inoviranom Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo iz 2014. godine Operativni štab u okviru ove epizode nalaže:

– Preporuku da se nastava u školama ograniči do 17:00 sati u toku dana s tim da se u vrijeme pauza učenici zadržavaju u školskim prostorima, te da se ne koriste školska dvorišta i da se obustave vannastavne aktivnosti u vrijeme trajanja ove epizode;
– Ograničenja u radu postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i lož ulja u smislu smanjenja temperature za minimalno 3 stepena, promjena energenata za produkciju toplote prelaskom na ekološki prihvatljivije, u skladu sa raspoloživim mogućnostima, ograničavanje broja radnih sati ili na drugi način, uz pojačan inspekcijski nadzor;
–  Upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 1MW koja koriste prirodni gas, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2 stepena;
–  Osiguravanje protoka motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrsnicama sa izmjerenim najvećim koncentracijama zagađujućih materija, izmjenom signalnog plana semaforiziranih raskrsnica na glavnoj gradskoj saobraćajnici od Baščaršije do Ilidže, čime bi se uticalo na dužinu trajanja „zelenog vala“;
–   Upotrebu sredstava za obaranje čestica prašine PM10 od strane komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica koja vrše zimsko održavanje cesta;
–   Zabranu izvođenja grubih građevinskih radova na otvorenom i zatvorenom prostoru;
– Ostale mjere za koje Operativni štab procijeni da mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka.

Uz ove mjere i preporuke i dalje na snazi ostaju sve mjere koje podrazumijeva ranije proglašena PRVA EPIZODA PRIPRAVNOST od 07. decembra 2016. godine.

Svoje izvještaje na današnjem sastanku iznijeli su predstavnici Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor, MUP-a KS, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Zavoda za javno zdravstvo KS i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Predstavnici Inspekcije su istakli da je u protekla dva dana intenzivno kontrolisana primjena mjera koje se odnose na zabranu izvođenja grubih građevinskih radova i postrojenja koja proizvode toplotnu energiju, kako onih koji koriste čvrsta goriva tako i onih sa pogonom na prirodni gas. Dodali su da nije zabilježen veći broj prijava na eko-telefon 122, a da se neznatan broj onih koji su bili pokazao kao neosnovan. Naglašeno je i da Inspekcija i dalje nastavlja intenzivan nadzor nad provođenjem ovih mjera.

Članovi Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor danas su u skladu sa inoviranim Planom mjera sačinili Izvještaj u kojem je konstatovano da je prag UZBUNE za PM10 za jučerašnji dan prekoračen samo na mjernoj stanici Vijećnica 410 µg/m3, dok su na ostalim stanicama zabilježene vrijednosti ispod praga UZBUNE, i to: Ilidža 374,6 µg/m3 i Otoka 309,6 µg/m3. Pored toga, meteorološka situacija ukazuje na promjenu vremenskih prilika u vidu padavina praćenih slabim vjetrom.

Imajući u vidu mjere iz epizode UPOZORENJE, ponovno je upućen apel građanima Kantona Sarajevo da svoje kretanje svedu na minimum, kao i zadržavanje na otvorenom u ovom periodu, pri čemu se ovo posebno odnosi na ugrožene kategorije – trudnice, djecu, starije osobe i hronične bolesnike.

Operativni štab će i narednih dana kontinuirano pratiti razvoj situacije i o svim promjenama blagovremeno obavještavati javnost, kako o stanju kvaliteta zraka tako i o njegovom uticaju na zdravlje stanovništva Kantona Sarajevo.