Općina Centar Sarajevo i ove godine u sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva realizira projekt Hljeb i mlijeko za penzionere u okviru kojeg obezbjeđuje po 50 maraka mjesečno za oko 470 socijalno ugroženih starijih sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.

Sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar, u skladu sa utvrđenim kriterijima, a na osnovu podnesenih zahtjeva.

Uslovi koje penzioneri moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na ovu pomoć je da imaju minimalnu penziju, odnosno da ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 400 KM, što važi i za osobe preko 60 godina starosti. Podnosioci zahtjeva moraju biti prijavljeni najmanje dvije godine na području općine Centar. Osim toga, jednočlano domaćinstvo u svom vlasništvu može imati najviše 50 kvadrata stana u objektima kolektivnog stanovanja, a u slučaju da žive u individualnim stambenim jedinicama, dozvoljena veličina stana je do 60 kvadratnih metara. Za svakog narednog člana domaćinstva dodaje se po 15 kvadrata korisne stambene površine.

“Na listi za mart trenutno imamo 416 penzionera sa minimalnim primanjima i 55 socijalno ugroženih osoba preko 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju. Odobrena finansijska sredstva za mart bit će uplaćena na žiro račune podnositelja zahtjeva”, ističu iz Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar.

Zahtjev za ovu vrstu pomoći dostupan je na Info pultu Općine Centar tokom cijele godine. Prilikom obrade pristiglih zahtjeva prioriteti su zahtjevi korisnika neke od narodnih kuhinja u Kantonu Sarajevo, osoba koja nemaju riješeno stambeno pitanje, korisnika subvencije za grijanje, te drugih prava koja su ostvarili putem Kantonalnog centra za socijalni rad, bolesnih, osoba čiji je jedini prihod njihova penzija, bez porodičnog staranja, starijih od 60 godina bez stalnih primanja, objavljeno je na web stranici Općine Centar.