Vladimir Prelog je za svoje radove iz oblasti stereoizomerije organskih molekula prije tačno 40 godina dobio Nobelovu nagradu iz hemije.

Rođen je u Sarajevu 23. jula 1906. godine, za vrijeme austrougarske okupacije.

Nakon razvoda roditelja seli se u Zagreb, a zatim u Osijek gdje se prvi put susreće sa hemijom.

Vladimir Prelog

Foto: Historija.ba

Hemiju je studirao u Pragu, na visokoj školi hemijsko-tehnološkog inžinjerstva, gdje je i diplomirao 1928. godine, a doktorirao godinu dana kasnije.

U Zagreb se vraća 1935. godine gdje je bio direktor Zavoda za organsku hemiju Tehničkog fakulteta. Početkom Drugog svjetskog rata odlazi u Zurich gdje je od 1942. godine bio direktor na saveznoj Tehničkoj visokoj školi.

Nobelovu nagradu za hemiju Prelog dobio je 12. decembra 1975. godine za istraživanje organskih molekula i reakcija u stereohemiji koju je podijelio sa John Cornforthom koji se bavio stereohemijom enzimskih reakcija.

Područje njegovih istraživanja su uglavnom heterociklički spojevi, alkaloidi i antibiotici. Glavno zanimanje bila mu je stereohemija molekula, zaokupljao ga je problem prostorne građe molekula.

Prelog je uveo naziv hemijska topologija za područje stereohemije koja se bavi geometrijskim svojstvima molekula. Formulisao je Kan–Ingold–Prelogova pravila prioriteta, koja se koriste u organskoj hemiji za davanje naziva stereoizomerima molekula. Pridonio je objašnjenju strukture stereoida, kinina, strihnina i drugih alkaloida, a sintetizirao je mnoge organske spojeve.

Vladimir Prelog bio je i počasni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Preminu je u Zurichu 7. januara 1998. godine gdje je i kremiran. Urna sa njegovim pepelom naknadno je položena u Zagrebu.