Vlada Kantona Sarajevo je na današnoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije te ga uputila zastupnicima Skupštine KS na razmatranje i odlučivanje. Ovaj prijedlog zakona, kako je planirano, trebao bi se razmatrati na narednom skupštinskom zasjedanju.

Osnovni razlog za donošenje ovog novog zakona je usklađivanje sa međunarodnim standardima, naročito u pogledu četiri ključna pitanja: definicije, kategorizacije oružja, izgled ai isprava o oružju te kaznenih odredbi. Tako su ovim zakonom u najvećoj mogućoj mjeri u pravni poredak Kantona Sarajevo preneseni akti Evropske unije, i to: Direktiva Vijeća od 18. juna 1991. godine o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oružja, Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća od 21. maja 2008. godine o izmjeni Direktive Vijeća od 18. juna 1991. godine o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oružja i Uredba komisije (EU) od 15. decembra 2015. godine o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja, kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neupotrebljivo.

Pored ovog, u periodu devetogodišnje praktične primjene dosadašnjeg zakona konstatovane su određene pravne praznine te se ukazala potreba za preciznijom i dodatnom pravnom regulacijom u ovoj oblasti. Dosadašnji zakon je u tri navrata mijenjan i dopunjavan. U periodu od 2007. godine do danas doneseni su zakoni koji posredno utiču na pravna rješenja ovog zakona. Tako su donošenjem Zakona o prekršajima koji važi na području Federacije Bosne i Hercegovine u svom prvom dijelu, u odjelju II – sankcije, pored ostalog, propisani novi rasponi novčanih kazni za fizička i pravna lica i odgovorna lica u pravnim licima.

Novi Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo uspostavio je novu strukturu unutar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na način da je Uprava policije kantonalna uprava u sastavu Ministarstva, što ima značajan uticaj i na primjenu unutrašnjih poslova iz nadležnosti Kantona, odnosno Ministarstva, konkretno „poslova izdavanja odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, vođenje propisanih evidencija i vršenje i drugih poslova i zadataka propisanih Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije“. Ovi poslovi su direktna nadležnost Uprave policije, tako da je niz rješenja u novom Zakonu prilagođeno ovoj činjenici. Takođe, donesen je Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine i Zakon o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je jednogodišnja primjena prestala. Nadalje, doneseni su Zakon o javnom okupljanju, Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine. Problematika ovih i niz drugih zakona jednim dijelom usko je vezana i tretirana ovim zakonom.

Između ostalih izmjena, u odnosu na raniji zakon, u ovom je spuštena starosna granica za izdavanje odobrenja za nabavljenje oružja za fizička lica, tako da je kao opći uvjet propisana minimalna starosna dob od 18 godina, uz obavezno postojanje opravdanog razloga za nabavljanje oružja, te usklađeni uvjeti koji se odnose na kažnjavanje za prekršaj i prekršajni postupak s odredbama Zakona o prekršajima Federacije BiH, kao i sa odredbama krivičnopravnog zakonodavstva.

U ovom dijelu tretiraju se prekršaji s obilježjem nasilja. Također su interesi javnog mira i bezbjednosti u postupku zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, koji su bili propisani posebnim članom, po novom rješenju razvrstani kao jedan od općih uslova.

S obzrom da se radi se o izuzetno značajnom propisu za ukupnu sigurnost na području Kantona Sarajevo, odredbe ovog novog zakona, odnosno predložena konkretna pravna rješenja u njemu, idu u pravcu obezbjeđenja višeg nivoa sigurnosti građana.