Povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Misija OSCE-a u BiH, Delegacija Evropske unije u BiH / Specijalni predstavnik EU, UNICEF, Save the Children i World Vision su pozvali na veće napore sa svih strana kako bi se okončala isključenost Roma u BiH. Pristup adekvatnom stanovanju, zaposlenju, obrazovanju, zdravstvenim uslugama, socijalnoj zaštiti i jednakom političkom učešću ostaju van dometa za ogromnu većinu romske populacije u BiH.

“Bosna i Hercegovina je opredijeljena da nastavi sa realizacijom akcionih planova za Rome i radićemo na tome da ostvarimo još bolju suradnju sa lokalnim zajednicama kako bismo unaprijedili položaj romske populacije,” rekao je Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH. “Vijeće ministara BiH surađuje sa vlastima na svim razinama kako bi se kreirale inkluzivne sredine za Rome. BiH preuzima predsjedavanje Dekadom inkluzije Roma 1. jula 2014. godine te će u tom okviru Ministarstvo također aktivno surađivati sa romskim nevladinim organizacijama u cilju unaprijeđenja prava Roma u BiH”.

“Ostaje još mnogo da se uradi kako bismo se izborili protiv dugotrajne diskriminacije Roma i riješili hitna pitanja ljudskih prava, kao što je pitanje stanovanja,” rekao je Fletcher M. Burton, šef Misije OSCE-a u BiH. “Naša mreža od 11 terenskih ureda nam je omogućila direktnu i kontinuiranu komunikaciju sa romskim zajednicama, te utvrđivanje potreba gotovo svih romskih zajednica u BiH. Saznali smo da oni najranjiviji i dalje ostaju na marginama – romske porodice bez ikakve imovine i one koje žive u ilegalno sagrađenim stambenim jedinicama su često isključene”.

Šef Delegacije EU u BiH i Specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen, je rekao: “Romi su i dalje suočeni sa neprihvatljivim nivoima diskriminacije u društvu. I dalje je mnogo izazova pred nama – izazova za čije smo rješenje svi odgovorni. Evropska unija čini svoj dio. Trenutno imamo projekat u toku vrijedan 2,5 miliona eura. To će, između ostalog, omogućiti stambeno zbrinjavanje za 150 porodica i 80 ekonomskih grantova. Više od 1300 ljudi će osjetiti direktnu korist”.

„Socijalna inkluzija Roma morala bi početi od rođenja: svako dijete treba biti prijavljeno po rođenju, što može zahtijevati osiguravanje besplatnog porođaja u svim zdravstvenim institucijama,“ rekla je Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH. „Ovo bi smanjilo broj djece koja nisu pravovremeno upisana u matične knjige rođenih, što je neophodno za ostvarivanje njihovih prava na identitet, državljanstvo, putne isprave i ostale identifikacijske dokumente kao preduslove za realizaciju svih drugih prava. Socijalna isključenost počinje sa rođenjem, a počinje i društvena inkluzija“.

Međunarodni dan Roma, 8. april, ustanovljen je 1971. godine kako bi se odalo priznanje vrijednostima jedinstvene, ali raznovrsne zajednice koja živi širom Evrope te koja se, kulturno i istorijski bogata, danas ipak suočava sa velikim ekonomskim, socijalnim i političkim izazovima.

„Kvalitetno obrazovanje za djecu Rome je jedno od najvažnijih temelja u smanjenju diskriminacije, promocije jednakosti romske populacije i stvaranja boljih životnih uslova za romske dječake i djevojčice,“ rekla je Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children. „Obrazovanjem koje je inkluzivno i omogućava mnoštvo izbora za svu djecu u BiH, dajemo im jednake prilike i postavljamo osnovu za društvo koje se temelji na principima različitosti, solidarnosti i tolerancije. Organizacija Save the Children sarađuje sa obrazovnim vlastima kako bi se ovo postiglo, kao i sa mladim liderima Romima kako bi se promijenila percepcija o Romima u našem društvu“.

„Još jedna godina je preostala do završetka Dekade inkluzije Roma i ostao je još određeni broj ciljeva koji se moraju postići,“ rekla je Sarah Bearup, nacionalna direktorica World Vision u BiH. „Moramo pojačati naše napore i svi zajedno raditi na rušenju barijera i zatvaranju neprihvatljivog jaza između Roma i širih slojeva društva“.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Misija OSCE-a u BiH, Delegacija Evropske unije u BiH / Specijalni predstavnik EU, UNICEF, Save the Children i World Vision će 8. aprila 2014. godine učestvovati u konferenciji „Inkluzija Roma u BiH – Izazovi i prepreke“ u Sarajevu, saopćio je OSCE.